PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.09.2017FINANSE I DOTACJE
Prowadzę przedszkola niepubliczne od wielu lat. Nauczycielki, chcąc podnosić swoje kwalifikacje korzystają między innymi z kursów oraz szkoleń płatnych i bezpłatnych z oferty powiatowego ośrodka doskonalenia nauczycieli. Wczoraj jedna z nauczycielek poszła na kilkugodzinne, bezpłatne szkolenie i powiedziano jej, że zmienił się ich statut, dostali akredytację na ten rok szkolny i nauczycielki mojego przedszkola nie mogą uczęszczać na bezpłatne kursy w podn. W związku z tym zadzwoniłam tam i odpowiedziano mi, że dostają dotacje państwowe na szkolenia państwowych nauczycieli a ja nie współfinansuję ich... Drążyłam temat dalej i zadzwoniłam do wojewódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli i tam zostałam poinformowana, że ich bezpłatne kursy są dla nauczycieli wszystkich placówek oświatowych. Moje pytanie brzmi- czy podn może i ma prawo tak postępować i czy to nie jest dyskryminacja. Proszę o powołanie się na odpowiednie akty prawne.

Nauczyciele niepublicznego przedszkola nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do nieodpłatnego (lub częściowo dofinansowanego ze środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego) doskonalenia zawodowego na zasadach określonych dla nauczycieli publicznych placówek. Do nauczycieli niepublicznych przedszkoli nie ma zastosowania art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, co wprost wynika z art. 91b ust. 2 pkt 4 KN, który enumeratywnie wymienia przepisy KN stosowane do nauczycieli niepublicznych przedszkoli z pominięciem m.in. art. 70a KN. W związku z tym dany ośrodek doskonalenia nauczycieli może odmówić przyjęcia na nieodpłatne formy doskonalenia osób zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach, zaś prowadzić je dla takich nauczycieli jedynie na zasadzie dobrowolności.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
140
AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW WRAZ Z KOMENTARZAMI EKSPERTÓW
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów