PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.01.2018NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy przedszkole niepubliczne musi w ferie i wakacje prowadzić zajęcia z kształcenia specjalnego i WWr?

Przedszkole ma obowiązek prowadzić powyższe zajęcia, jeżeli w okresie ferii i wakacji statut danego przedszkola nie przewiduje przerwy w jego działalności (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 9, art. 175 i art. 177 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59, § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. z 2017 r., poz. 1635, § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1578).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
17.01.2018
Mam ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - obecnie od września w klasie IV. Orzeczenie zostało wydane przed 1 września 2017r. do ukończenia I etapu edukacyjnego. Wg Dz. u. z 14.12.2016r. poz. 60 art. 312 uczeń ma ważne to orzeczenie do ukończenia IV klasy czyli na I etap edukacyjny. Więc na którym etapie edukacyjnym jest ten uczeń? I czy II? Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356, podstawa programowa w szkole podstawowej: 1) dla uczniów zdrowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wyróżnia pierwszy etap edukacyjny, który obejmuje klasy I – III, a drugi etap edukacyjny rozpoczyna klasa IV (do VIII włącznie), 2) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych nie wyróżnia etapów edukacyjnych w tej szkole – uczeń z ww. niepełnosprawnością realizuje jeden etap edukacyjny w czasie nauki w szkole podstawowej. Dodatkowo zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300062/katalog/12443658#12443658), które ma obowiązywać od dnia 1 września 2017 r., nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po reformie oświaty na cały etap edukacyjny szkoły podstawowej będą obowiązywały przez 8 lat. W związku z tym przepis art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 zawiera regulację przejściową oraz określa jedynie termin ważności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2017 r., nie określając i nie modyfikując poszczególnych etapów edukacyjnych, wynikających z podstaw programowych. Uczeń, który przed 1 września 2017 r. uzyskał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na I etap edukacyjny, na podstawie tego orzeczenia (które jest ważne jeszcze w IV klasie) kontynuuje naukę w klasie IV i aby być nadal objętym kształceniem specjalnym, w V klasie powinien uzyskać nowe orzeczenie. zzwracam się z zapytaniem czy uczennica musi chodzić do szkoły - czy jest to obowiązek po ukończeniu 18 lat czy może samodzielnie podjąć decyzję, że nie kontunuuje nauki?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
140
AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW WRAZ Z KOMENTARZAMI EKSPERTÓW
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów