PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.09.2017SPRAWY KADROWE
Proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z zatrudnieniem pracownika w ramach projektu unijnego do świetlicy terapeutycznej prowadzonej przy przedszkolu. Od połowy września chcemy zatrudnić wychowawcę do świetlicy na podstawie umowy o pracę w wymiarze 5/8 etatu. Kandydatka na to stanowisko pracuje obecnie w szkole publicznej w pełnym wymiarze godzin jako pedagog. Biorąc pod uwagę wymiar pracy nauczyciela w szkole publicznej : 40h tyg oraz wymiar pracy w projekcie: 25h tyg czy jest możliwe zatrudnienie pracownika w takim wymiarze nie naruszając wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków tj “łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie” . Nadmieniam że w przypadku gdy miesiąc ma 21 dni roboczych i mniej, liczba 276h nie zostaje przekroczona, natomiast w przypadku gdy miesiąc ma 22 dni robocze liczba ta jest wyższa niż 276h. Rozwiązaniem, które widzimy jest udzielenie urlopu bezpłatnego w przypadku gdy miesiąc ma 22 dni robocze. Czy takie rozwiązanie jest poprawne?

Ponieważ urlop bezpłatny jest udzielany pracownikowi jedynie na jego pisemny wniosek (art. 174 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), aby uniknąć sytuacji, że pracownik w przyszłości takich wniosków nie złoży w poszczególnych miesiącach, w treści pisemnej umowy o pracę należałoby zawrzeć zgodne ustalenia stron co do terminu i wymiaru wykorzystywania urlopu bezpłatnego, aby został zachowany wymóg nieprzekroczenia przez pracownika 276 godzin pracy miesięcznie w ramach obydwu zatrudnień, o którym mowa z pkt 8 lit. b) Podrozdziału 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
140
AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW WRAZ Z KOMENTARZAMI EKSPERTÓW
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów