PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.09.2017ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Zgodnie z Prawem Oświatowym statut niepublicznego przedszkola powinien być zmieniony z dn. 1.09.2017. Co powinien zawierać jest również opisane w ustawie. A co z organizacją pracy punktu przedszkolnego? Czy należy się kierować podobnymi zasadami?

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59, do niepublicznych form wychowania przedszkolnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 172 PO regulujące zawartość statut niepublicznego przedszkola przez odesłanie do art. 102 PO. Minimalną treść projektu organizacji wychowania przedszkolnego określa z kolei § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Dz.U. z 2017 r., poz. 1657: stanowiąc, że dokument ten w szczególności (a więc nie wyłącznie) powinien zawierać: 1) nazwę punktu lub zespołu i miejsce jego prowadzenia; 2) cele i zadania punktu lub zespołu wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 3) dzienny wymiar godzin zajęć świadczonego w punkcie lub zespole nauczania, wychowania i opieki; 4) dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia - w przypadku zespołu; 5) prawa i obowiązki wychowanków punktu lub zespołu, w tym przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków punktu lub zespołu; 6) warunki pobytu dzieci w punkcie lub zespole zapewniające im bezpieczeństwo; 7) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w punkcie lub zespole; 8) warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z nich przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 9) warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć nauczania, wychowania i opieki (jeśli nieodpłatne zajęcia są zapewnione w danej niepublicznej placówce); 10) terminy przerw w pracy punktu lub zespołu; 11) zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w punkcie lub zespole, związanych z: a) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie lub zespole oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, b) zachowaniem właściwej jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, d) przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, e) przeprowadzeniem, na wniosek rodziców dzieci 5-letnich, które mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, f) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną; 12) przyjmowania dzieci na zajęcia tego punktu lub zespołu. Omawiany dokument stanowi więc uproszczony statut, a rozważając jego rozbudowanie, można się kierować powołanymi na wstępie regulacjami dotyczącymi przedszkoli.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
140
AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW WRAZ Z KOMENTARZAMI EKSPERTÓW
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów