PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

24.08.2018FINANSE I DOTACJE
Zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych subwencja na dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydatkowana wyłącznie na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. Czy z tego przepisu wynika, że subwencja będzie mogła być wykorzystana wyłącznie na pensje terapeutów i nauczyciela wspomagającego? Czy z subwencji będzie można pokryć wydatki związane z wynagrodzeniem wychowawcy (w każdej grupie integracyjnej jest pięcioro dzieci z orzeczeniem), dyrektora, pracowników administracyjnych, nauczyciela rytmiki, religii, języka angielskiego, zakupem środków czystości (dzieci niepełnosprawne potrzebują ich dużo więcej niż pełnosprawne), wynajem lokalu (korzystają podczas terapii indywidualnej), energia elektryczna, woda, ścieki, wycieczki, warsztaty. Nadmienię, że w naszym przedszkolu dzieci z orzeczeniem płacą jedynie za wyżywienie, a dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną mają przedszkole bezpłatne.

W chwili obecnej pokrycie z dotacji wydatków wskazanych w pytaniu jest dopuszczalne, mieszczą się one bowiem w kategorii wydatków bieżących przedszkola, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203). Zauważyć jednak należy, że od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie regulacja art. 35 ust. 4 i 5 przywołanego aktu, stosownie do którego dotacja przekazana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe.

            Jak należy rozumieć wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, stanowi z kolei treść art. 35 ust. 5 pkt, zgodnie z którym przez przywołane wydatki należy w przypadku przedszkoli rozumieć wydatki na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnych programach zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, oraz indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, oraz zapewnienie warunków ich realizacji.

            Oznacza to, że z dotacji nie będzie można przykładowo finansować wynagrodzenia nauczyciela religii, języka angielskiego. Z kolei środki czystości, warsztaty, wynagrodzenie dyrektora czy pracowników administracyjnych daje się pokryć z dotacji, jako wydatki niezbędne dla zapewnienia warunków realizacji orzeczeń.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych