Jakie koszty można odliczyć z subwencji oświatowej?


Dopuszczalne wydatki z dotacji samorządowej dla niepublicznej jednostki oświatowej wymienia art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 17, zaliczając do nich: a) wydatki bieżące – głównie na zakup usług, towarów, media i opłaty za lokal, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczną placówkę, wykonującej zadania nauczyciela lub inne, przy czym roczny limit wydatków na wynagrodzenia jednej osoby nie może przekroczyć 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego samorządowej szkoły w przeliczeniu na pełen etat; b) pokrycie wydatków na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Poszczególne ww. wydatki muszą być ponoszone bezpośrednio na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym na kształcenie specjalne lub profilaktykę społeczną (m.in. pismo Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 30 lipca 2009 r., K-0542/58/MK/09).