Czy dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności jako 6 latek musi realizować roczne przygotowanie przedszkolne? Czy może jeszcze rok realizować podstawę programową w 5 latkach? Dziecko nie jest jeszcze gotowe na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego. 


Na podstawie art. 31 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm., dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Z obowiązku tego nie są wyłączone dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Gdyby natomiast z tego orzeczenia wynikał brak gotowości szkolnej dziecka i zostało zalecone dalsze objęcie go wychowaniem przedszkolnym albo do takiego wniosku doszedłby zespół realizujący z dzieckiem kształcenie specjalne, najlepiej byłoby ustalić z rodzicem, czy ubiega się o odroczenie obowiązku szkolnego na podstawie art. 38 PO, ponieważ dzieci korzystające z odroczenia są objęte obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym dopiero od początku roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego (art. 31 ust. 5 PO) i wówczas dopuszczalne byłoby postępowanie przedstawione w pytaniu.