Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego. Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego. 

W związku z obowiązkiem przystąpienia do egzaminu zawodowego przez słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych: 


Zgodnie z art. 44za ust. 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) - dalej u.s.o., słuchacz kończy szkołę policealną, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (a więc nie musi go zdać, a jedynie przystąpić).

Jeżeli z przyczyn losowych lub zdrowotnych słuchacz nie przystąpi do którejś z części egzaminu w terminie głównym, zobowiązany jest przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym (art. 44zzzga UoSO). Oznacza to, że jeżeli słuchacz w terminie głównym i dodatkowym nie przystąpi do którejś z części egzaminu zawodowego (w tym zrezygnował z części praktycznej z innych powodów niż losowe lub zdrowotne, a więc nie mógł uczestniczyć w egzaminie w terminie dodatkowym), nie kończy szkoły i nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły policealnej.

Słuchacz, który do egzaminu przystąpił, ale go nie zdał, kończy szkołę i otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 ze zm.), jeśli spełnił warunek pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych. Jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 17 ust. 6 ww. rozporządzenia). W szkołach policealnych zajęcia mogą kończyć się 31.01. albo w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca (25.06.2021 r.) - należy więc wpisać jedną z tych dat, w zależności od terminu zakończenia zajęć na ostatnim semestrze.

Pełnoletni słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego, nie otrzymuje promocji lub nie kończy szkoły i podlega skreśleniu z listy słuchaczy; semestr może powtarzać jedynie niepełnoletni słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego (art. 44z ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 5 i art. 44za ust. 4 UoSO). W pierwszym przypadku w rubryce „Data i przyczyna opuszczenia szkoły” należy wpisać informację o skreśleniu z listy słuchaczy. Nie wpisuje się natomiast adnotacji o powtarzaniu semestru przez niepełnoletniego słuchacza.