1. Nauczyciel w 2007 roku ukończył studia I stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Opieka i wychowanie z profilaktyką uzależnień, a w 2009 studia II stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Psychopedagogika. Czy są to wystarczające kwalifikacje do pracy w przedszkolu? 


Nauczyciel nie może pracować na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego, ponieważ nie ukończył studiów w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej – § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 1289). Nie ma również uprawnień do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ani zajęć rewalidacyjnych, ponieważ nie ukończył specjalności z wczesnego wspomagania rozwoju ani z zakresu niepełnosprawności uczniów – § 15 ust. 4 pkt 1 i § § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia. Ewentualnie należy po zapoznaniu się ze zrealizowanym programem studiów ustalić, czy nauczyciel może zajmować stanowisko pedagoga w przedszkolu, jeśli zrealizował zajęcia pozwalające wykonywać zadania wymienione w § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1280) do których należą:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sama nazwa ukończonej specjalności „psychopedagogika” nie pozwala stwierdzić, czy np. oprócz prowadzenia badan i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel nabył wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć lub wykonywania innych ww. zadań z zakresu pomocy psychologicznej, a dodatkowo nie znając potrzeb konkretnego przedszkola nie można stwierdzić, czy wąskie uprawnienia pedagogiczne są wystarczające do pracy na stanowisku pedagoga w danym przedszkolu, np. czy są obecne dzieci wymagające profilaktyki uzależnień.