1. Czy osoba posiadająca ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem może zostać zatrudniona jako nauczyciel w przedszkolu specjalnym niepublicznym oraz prowadzić w nim zajęcia z WWR?

2. Czy osoba z wykształceniem na poziomie licencjatu z zakresu pedagogiki specjalnej oraz uzupełniającym z zakresu pedagogiki z rehabilitacją, a także ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z WWR?


Zgodnie z zapisem § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635 z późn. zm.), wczesne wspomaganie może być organizowane w podmiotach, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli:

1) zatrudniają one kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),

2) dysponują pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania indywidualnie i w grupie, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Kwalifikacje z kolei wskazane są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

§ 15 ust. 4 tego rozporządzenia stanowi, że kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

1) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

2) ukończyła studia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy.

Wynika z tego, że nauczyciele wskazani w zapytaniu mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.