Czy jako niepubliczna szkoła mamy obowiązek prowadzić w dokumentacji szkoły księgę ewidencji uczniów?


Co do zasady rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) swoim zakresem obejmuje tylko szkoły publiczne. Jednym z obowiązków wskazanych w tym dokumencie jest konieczność prowadzenia księgi ewidencji uczniów. Nie ma natomiast wprost stwierdzenia zobowiązującego szkoły niepubliczne do prowadzenia takiej ewidencji.