Jakie przepisy prawa wymagane w szkołach publicznych prowadzonych przez JST nie obowiązują w szkołach publicznych prowadzonych przez inny podmiot (np. fundację)? Jakie są różnice prawne pomiędzy tymi dwoma typami szkół?


Z uwagi na to, że jest to szkoła publiczna, to ma ona obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów prawa oświatowego, wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), mimo że organem prowadzącym jest fundacja. W przypadku szkół publicznych nie ma różnic ze względu na organ prowadzący.

Jeśli chodzi o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) to do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach zastosowanie mają jedynie określone przepisy (bez względu na wymiar zatrudnienia art. 6; art. 6a; art. 9; art. 10 ust. 5 pkt 2-5 oraz ust. 8a i 8b; art. 11a; art. 26; art. 63; art. 75-85z KN oraz do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie przepisy: art. 9a-9i; art. 22 ust. 3 i 4; art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3; art. 51; art. 70a ust. 4 i 7; art. 86; art. 88; art. 90 KN oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 70 ust. 9).