Proszę o informację, w jaki sposób spełnić obowiązek wykazywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu – w ewidencji czasu pracy, jeśli w naszym programie kadrowym nie ma możliwości uzupełnienia tych danych? Czy godziny takie należy np. uzupełnić na liście obecności, czy może jednak będzie konieczne utworzenie załącznika do karty ewidencji czasu pracy, w którym wykażemy te godziny?


Na podstawie § 6 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Dz. U. z 2018 r., poz. 2369, pracodawca prowadzi (czyli ma taki obowiązek) oddzielnie dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy, zawierającą informacje o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. W sytuacji, gdy program kadrowy uniemożliwia wpisanie godzin, należy je zapisywać w odrębnym dokumencie, który można nazwać zarówno załącznikiem do ewidencji, jak i listą obecności.