Zatrudniliśmy nauczyciela z niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym. Pracownica otrzymała zgodę od lekarza na niestosowanie skróconych godzin pracy i praca w godzinach ponadwymiarowych.Jaki powinien być etat takiego nauczyciela 16/16 czy 18/18.


Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 16 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)  czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności  nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia. Ponadto, osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Przedstawione zasady dotyczące wymiaru czasu pracy nie dotyczą pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oraz tych pracowników, którym lekarz – na ich wniosek – wyraził zgodę na pracę w "normalnym" wymiarze czasu pracy. W przypadku nauczycieli obniżony wymiar czasu pracy, o którym stanowią przywołane powyżej przepisy ustawy, dotyczy czasu pracy, określonego w art. 42 ust. 1 oraz art. 42c ust. 1 ustawy z 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.). Na podstawie art. 15 ustawy o rehabilitacji ulega zatem obniżeniu 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy, w ramach której nauczyciel wykonuje zadania wymienione w KN. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie odnosi się natomiast do wymiaru realizowanego przez nauczyciela pensum, gdyż realizacja wymiaru pensum jest tylko jednym z obowiązków, które nauczyciel ma realizować w ramach obowiązującego go 40-godzinnego tygodnia pracy. Jeśli jednak nauczyciel zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności korzysta z obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15 ustawy o rehabilitacji, to wówczas ulega obniżeniu również wymiar pensum nauczyciela. W takim przypadku nauczycielowi niepełnosprawnemu zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, dla którego maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z art. 15 ustawy o rehabilitacji, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć proporcjonalnie do obniżenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Przepis art. 42a ust. 1a KN nie ma natomiast zastosowania w przypadku, gdy lekarz wyrazi zgodę na odstąpienie od obniżenia wymiaru czasu pracy (tj. gdy lekarz wyrazi zgodę na to, by nie stosować obniżonego wymiaru czasu pacy w stosunku do danego pracownika). Jeśli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą), wyraził  zgodę na odstąpienie od obniżania wymiaru czasu pracy – to nie ma konieczności obniżania wymiaru godzin zajęć nauczyciela (wymiaru pensum). W takiej sytuacji nauczycielowi można też przydzielić godziny ponadwymiarowe, gdyż zakaz przydzielania godzin ponadwymiarowych odnosi się wyłącznie do nauczycieli korzystającego obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Wobec tego pensum dla nauczycielki, o której mowa w pytaniu wynosi 18/18.