Czy muszę uzyskać zgodę KO na zatrudnienie w przedszkolu niepublicznym nauczyciela bez specjalistycznych kwalifikacji, jako współorganizującego kształcenie dla dziecka autystycznego?


W świetle art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900) niepubliczne przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy art. 15 ust. 1 i 4 u.p.o. stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 15 ust. 1 u.p.o. w uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Na podstawie art. 15 ust. 4 u.p.o. osoba bez kwalifikacji może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 KN, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Jeżeli zatem dana osoba nie ma kwalifikacji do prowadzenia zajęć jako nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka autystycznego, to w świetle przepisów Prawa oświatowego nie może być zatrudniona jako nauczyciel do prowadzenia tych konkretnie zajęć. W związku z powyższy, w kontekście zajmowania stanowiska współorganizujący kształcenie dziecka autystycznego, osoba, o której mowa w pytaniu nie jest traktowana jako nauczyciel. W rezultacie jeżeli dyrekcja przedszkola niepublicznego chce zaangażować nauczyciela bez tych konkretnych kwalifikacji, to powinna się zwrócić na podstawie art. 13 ust. 6  i art. 15 ust. 1 u.p.o. o zgodę kuratora oświaty.