PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.02.2014SPRAWY KADROWE
Czy w aktach osobowych pracownika powinny się znaleźć oryginały czy kopie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego badań okresowych oraz okresowego szkolenia BHP?

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), w części B akt osobowych gromadzi się dokumenty dotyczące m.in. przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:

  • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi – zgodnie z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), pracodawca otrzymuje egzemplarz orzeczenia lekarskiego od lekarza wykonującego badanie profilaktyczne,
  • zaświadczenia o odbyciu okresowego szkolenia BHP – zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego BHP jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia; odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia.

 

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii. Oznacza to, że w aktach osobowych pracodawca może przechowywać otrzymany od lekarza swój egzemplarz orzeczenia wydanego po przeprowadzeniu badania okresowego lub jego kopię oraz odpis lub kopię zaświadczenia o odbyciu okresowego badania BHP.

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów