Planuję w tym roku otworzyć niepubliczne przedszkole. Czy wypełniając wniosek o wpis do ewidencji placówek i określając datę rozpoczęcia funkcjonowania placówki, mam brać pod uwagę datę przyjścia dzieci do przedszkola, np. 1.09., czy datę rozpoczęcia rekrutacji? Czego powinna dotyczyć data we wniosku?


Na podstawie art. 168 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, we wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli należy wpisać datę rozpoczęcia funkcjonowania przedszkola. Pod tym pojęciem w literaturze rozumie się nie termin rozpoczęcia pierwszych zajęć (np. 1 września), a termin rozpoczęcia pierwszego naboru do przedszkola przed rozpoczęciem zajęć; w praktyce prowadzenie rekrutacji będzie możliwe dopiero od wpisania przedszkola do ewidencji (red. M. Pilich, Prawo oświatowe. Komentarz, wyd. II, 2021). Komentatorzy wskazują bowiem, że już samo prowadzenie naboru stanowi element prowadzenia jednostki oświatowej.