PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.12.2018ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Bardzo proszę o odpowiedź, jakie elementy musi zawierać statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego z oddziałami ponadgimnazjalnymi i ponadpodstawowymi zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem. Proszę o zamieszczenie przykładowego statutu.

Na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 2 i art. 322 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) osoba prowadząca niepubliczne liceum ogólnokształcące ma obowiązek przedłożenia do samorządowej ewidencji do dnia 31 stycznia 2019 r. m.in. statutu niepublicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, dostosowanego do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm., a ponadto statut powinien zawierać postanowienia dotyczące klas dotychczasowego reformowanego trzyletniego liceum. Statut czteroletniego liceum musi zawierać co najmniej regulacje, które określają: nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania; osobę prowadzącą szkołę; organy szkoły oraz zakres ich zadań; organizację szkoły; prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów; sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły; zasady przyjmowania uczniów do szkoły, w tym posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia – art. 172 ust. 2 w zw. z art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1–3, art. 136 ust. 1 i art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. j oraz ust. 6, art. 141 ust. 1, 6 i 7 PO; jeśli szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej – także ocenianie wewnątrzszkolne – art. 15 ust. 3 pkt 3 i art. 172 ust. 2 pkt 5 PO w zw. z art. 44b ust. 5, 6 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm. Postanowienia statutu dotyczące klas wygaszanego trzyletniego liceum powinny wskazywać na odrębności w funkcjonowaniu tych klas, w tym w szczególności należałoby w statucie wskazać, że: 1) cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata dla absolwentów gimnazjów do roku szkolonego 2021/2022 oraz cztery lata dla absolwentów szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020; 2) w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym prowadzi się klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia w tych klasach; 3) do szkoły może zostać przyjęty kandydat, który złożył dokumentację wymaganą do zapisu: świadectwo ukończenia gimnazjum (dotyczy absolwentów gimnazjum) lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej); 4) o przyjęcie na semestr I: trzyletniego liceum ogólnokształcącego na lata 2018/2019 i 2019/2020 mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, czteroletniego liceum ogólnokształcącego od roku 2019/2020 mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej; 5) na rok szkolny 2019/2020 będą prowadzone dwie odrębne rekrutacje: do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjów oraz do czteroletniego liceum ogólnokształcącego – dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów