Jaka jest procedura nowelizacji/zmiany statutu przedszkola publicznego, ale niesamorządowego (prowadzone przez osobę fizyczną)? Czy znowelizowany statut powinien zostać przekazany do JST lub kuratorium? Jeżeli nowy statut nie został przekazany do ww. urzędów, to czy mogą być jakieś konsekwencje dla osoby prowadzącej z tego tytułu?


W publicznym niesamorządowym przedszkolu projekt zmian statutu przygotowuje rada pedagogiczna oraz przedstawia go do uchwalenia radzie szkoły (art. 72 ust. 1 i art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910). Jeśli w danej szkole nie utworzono rady szkoły, to zmiany statutu uchwala rada pedagogiczna (art. 82 ust. 2 PO).

Statut publicznej szkoły przesyła się kuratorowi oświaty na podstawie art. 88 ust. 8 PO, a więc należy uznać, że także uchwalone zmiany statutu należy przesłać kuratorowi. Przepis ten nie określa ani terminu przekazania nowelizacji statutu, ani wyraźnej sankcji. Natomiast gdyby zadanie to nie zostało wykonane, w razie kontroli kuratora oświaty w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego organ ten mógłby polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie (art. 56 ust. 1 PO).

Z kolei rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1625) jedynie w § 3 ust. 2 pkt 4 przewiduje obowiązek przedłożenia projektu statutu szkoły jako załącznika do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie publicznej szkoły, ale nie przewiduje obowiązku przesyłania jego obowiązującej treści i dalszych aktualizacji. Należy więc uznać, że przesyłanie nowelizacji statutu jednostce samorządu terytorialnego nie jest obowiązkowe.