Czy szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie może zatrudnić na stanowisko wicedyrektora dyrektora szkoły samorządowej?


Obowiązujące przepisy nie zawierają wprost takiego zakazu. Natomiast publiczna szkoła oraz pracownik muszą się liczyć z tym, że z racji pracy dyrektora samorządowej szkoły przez 40 godzin tygodniowo, osoba ta może wykonywać pracę na rzecz innej jednostki oświatowej (stowarzyszeniowej publicznej szkoły) w poszczególnych dniach jedynie po godzinach pracy w samorządowej szkole, zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. oraz art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). Konieczne jest więc zweryfikowanie, czy jest to zgodne z potrzebami publicznej szkoły i pełnioną funkcją kierowniczą wicedyrektora, w zależności także od wymiaru etatu na tym stanowisku.