PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

21.02.2017Inne

DODATKOWO

Zadania organów prowadzących niepubliczne szkoły w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego - cz.2

W poprzednim tekście skupiliśmy się na zadaniach organów prowadzących niepubliczne szkoły w związku z przekształceniem dotychczasowego niepublicznego gimnazjum w niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową oraz włączeniem gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej. Teraz przedstawimy kolejne warianty przekształcenia dotychczasowego niepublicznego gimnazjum w inne szkoły lub włączenia go do innych szkół.

Przekształcenie niepublicznego gimnazjum w trzyletnie liceum ogólnokształcące,  czteroletnie technikum, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie  technikum, branżową szkołę I stopnia

W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w trzyletnie liceum  ogólnokształcące, czteroletnie technikum, czteroletnie liceum ogólnokształcące,  pięcioletnie technikum, branżową szkołę I stopnia, osoba prowadząca dotychczasowe  niepubliczne gimnazjum składa wniosek o zmianę wpisu dotychczasowego  niepublicznego gimnazjum.
W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w trzyletnie  liceum ogólnokształcące lub czteroletnie technikum, wniosek składa się w terminie do  dnia 31 stycznia 2017 r. albo 31 stycznia 2018 r. W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w czteroletnie liceum  ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum, wniosek składa się w terminie do dnia 31  stycznia
2019 r.  W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I  stopnia, wniosek składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r., 31 stycznia 2018 r.  albo 31 stycznia
2019 r.

Wniosek zawiera:
▪ dzień rozpoczęcia działalności przez niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia,
▪ określenie typu niepublicznej szkoły.
Do wniosku dołącza się:
▪  wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia, zawierającego imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
▪ statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum, niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowane do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,
▪ pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w czteroletnie technikum, pięcioletnie technikum, branżową szkołę I stopnia

Opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dołącza się do wniosku w przypadku,  gdy praktyczna nauka zawodu w technikum lub w branżowej szkole I stopnia jest organizowana przez szkołę w jej warsztatach lub pracowniach szkolnych.
W przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w czteroletnie technikum, w  szkołę branżową I stopnia, które to szkoły rozpoczynają działalność z dniem 1 września  2017 r. projekt statutu szkoły składa się w Biurze Edukacji w terminie do dnia 28  lutego 2017 r.
W przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w czteroletnie technikum, pięcioletnie technikum, branżową szkołę I stopnia, JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, może wskazać inny termin na przedłożenie opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, nie później jednak niż odpowiednio w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., do dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r.

Organ jednostki samorządu terytorialnego odpowiednio w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r., do dnia 10 sierpnia 2018 r.  albo do dnia 10 sierpnia 2019 r. dokonuje zmiany wpisu:

  1. w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne liceum ogólnokształcące na podstawie dokumentów:
    ▪  wykazu nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, zawierającego imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
    ▪  statutu niepublicznego liceum ogólnokształcącego, dostosowanego do przepisów ustawy –Prawo oświatowe,

b)      w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia na podstawie dokumentów:

         ▪  wykazu nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w niepublicznym liceum
         ogólnokształcącym, niepublicznym technikum albo niepublicznej branżowej szkole I stopnia,    
         zawierającego imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
         ▪ statutu niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo
        niepublicznej branżowej szkoły I stopnia, dostosowanego do przepisów ustawy – Prawo
        oświatowe,
        ▪ pozytywnej opinii właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
        Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i
        higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu

oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia  odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji  podstaw programowych – w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum  w niepubliczne technikum albo niepubliczną branżową szkołę I stopnia. Wpis do  ewidencji uwzględnia postanowienia o prowadzeniu odpowiednio przez  niepubliczne liceum ogólnokształcące, niepubliczne technikum albo niepubliczną  szkołę branżową I stopnia klas dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji  tych klas zgodnie z art. 127 ustawy  przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

W przypadku nieprzedłożenia odpowiednio dokumentów lub braku pozytywnej opinii kuratora oświaty, organ jednostki samorządu terytorialnego odmawia dokonania zmiany wpisu dotychczasowego niepublicznego gimnazjum, niepublicznego liceum ogólnokształcącego, niepublicznego technikum albo niepublicznej branżowej szkoły I stopnia do ewidencji.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • Jakie działania należy podjąć, aby przekształcić niepubliczne trzyletnie liceum ogólnokształcące w  niepubliczne czteroletnie liceum ogólnokształcące i niepubliczne czteroletnie  technikum w niepubliczne pięcioletnie technikum?
Autor:
Maria Pecyna
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor najemcą
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Statut placówki niepublicznej
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów