PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

01.02.2017Inne

DODATKOWO

Zadania osób prowadzących niepubliczne szkoły w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego – część 1

Z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I gimnazjum, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Stopniowe wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia albo włączenia go do innej szkoły należy do kompetencji osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum. Od wyboru formy zależą zadania, jakie osoby prowadzące dotychczasowe szkoły, będą zobowiązane podjąć. Warunki i terminy obowiązujące przy przeprowadzaniu tych zmian określają przepisy.

Przekształcenie niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę
 podstawową

 Osoba prowadząca niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową w  terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. składa w organie jednostki samorządu terytorialnego wniosek o zmianę wpisu do ewidencji dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły podstawowej.  
Do wniosku załącza następujące dokumenty:

▪ wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w niepublicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
▪ statut niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, dostosowany do przepisów ustawy –Prawo oświatowe[1],
▪ zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe[2],
▪ informację o miejscu prowadzenia szkoły,
▪ zobowiązanie do zapewnienia warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz realizację innych zadań statutowych,
▪ zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Na wniosek osoby prowadzącej niepubliczną sześcioletnią szkołę podstawową organ jednostki samorządu terytorialnego może przedłużyć termin składania ww. dokumentów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2017 r. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, niepubliczna sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z dniem 1 września 2017 r. niepubliczną ośmioletnią szkołą  podstawową, obejmującą strukturą organizacyjną klasy I-VI i ulega likwidacji z dniem 31  sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu zgodnie z art. 169 ust. 2  ustawy- Prawo oświatowe.
Niepubliczne ośmioletnie szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych zachowują uprawnienia szkół publicznych.
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu dotychczasowej niepublicznej sześcioletniej szkoły  podstawowej, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. dokonuje zmiany tego wpisu na  podstawie złożonych dokumentów.

 

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59).

[2] Art. 14 ust.3 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej jeżeli: realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego (  przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – podstawę programową kształcenia w zawodzie), realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu, stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla szkół publicznych.

 

 

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • Jakie działania należy podjąć, aby przekształcić niepubliczne gimnazjum w niepubliczną ośmioletnią szkołę podstawową?
  • Jak włączyć niepubliczne gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej?
Autor:
Maria Pecyna
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor najemcą
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Statut placówki niepublicznej
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów