PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

DOKUMENTACJA

W Twojej placówce potrzebna
jest specjalna wersja dokumentu?


Zgłoś nam czego potrzebujesz, a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

WYROKI SĄDÓW

09.04.2008
Roszczenie o dotację należną szkole (także placówce) niepublicznej zgodnie z przepisami art. 90 ustawy o systemie oświaty może być dochodzone przed sądem powszechnym.
11.23.2011
Przepisy art. 90 ust. 1, ust. 2b i ust. 2c ustawy o systemie oświaty nie ograniczają prawa do przyznania dotacji przedszkolom niepublicznym w stosunku do dzieci, które ukończyły 2,5 roku a nie ukończyły lat 3.

AKTY PRAWNE

WIADOMOŚCI

PILNE
26.07.2017
FINANSE I DOTACJE
Dotacja na niepełnosprawne dziecko w niepublicznych placówkach przedszkolnych
Obliczenie wysokości należnej kwoty dotacji na niepełnosprawne dziecko w 2017 r. objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych placówkach przedszkolnych[1], wbrew powszechnym opiniom, nie jest skomplikowane. Wystarczy znajomość przepisów i danych tzw. metryczki subwencji oświatowej dla gminy. Wiedza na temat sposobu obliczenia kwoty dotacji na dziecko objęte kształceniem specjalnym ma szczególne znaczenie dla organów prowadzących te placówki, umożliwia bowiem „kontrolę” nad prawidłowością procesu naliczania i przekazywania dotacji przez gminę.

Czytaj wiecej

PILNE
28.04.2017
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
PILNE
30.03.2017
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
PILNE
22.12.2016
FINANSE I DOTACJE
PILNE
01.12.2016
FINANSE I DOTACJE

PORADY PRAWNE

Mam ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - obecnie od września w klasie IV. Orzeczenie zostało wydane przed 1 września 2017r. do ukończenia I etapu edukacyjnego. Wg Dz. u. z 14.12.2016r. poz. 60 art. 312 uczeń ma ważne to orzeczenie do ukończenia IV klasy czyli na I etap edukacyjny. Więc na którym etapie edukacyjnym jest ten uczeń? I czy II? Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 2017 r., poz. 356, podstawa programowa w szkole podstawowej: 1) dla uczniów zdrowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wyróżnia pierwszy etap edukacyjny, który obejmuje klasy I – III, a drugi etap edukacyjny rozpoczyna klasa IV (do VIII włącznie), 2) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych nie wyróżnia etapów edukacyjnych w tej szkole – uczeń z ww. niepełnosprawnością realizuje jeden etap edukacyjny w czasie nauki w szkole podstawowej. Dodatkowo zgodnie z uzasadnieniem projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300062/katalog/12443658#12443658), które ma obowiązywać od dnia 1 września 2017 r., nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po reformie oświaty na cały etap edukacyjny szkoły podstawowej będą obowiązywały przez 8 lat. W związku z tym przepis art. 312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 zawiera regulację przejściową oraz określa jedynie termin ważności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2017 r., nie określając i nie modyfikując poszczególnych etapów edukacyjnych, wynikających z podstaw programowych. Uczeń, który przed 1 września 2017 r. uzyskał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na I etap edukacyjny, na podstawie tego orzeczenia (które jest ważne jeszcze w IV klasie) kontynuuje naukę w klasie IV i aby być nadal objętym kształceniem specjalnym, w V klasie powinien uzyskać nowe orzeczenie. zzwracam się z zapytaniem czy uczennica musi chodzić do szkoły - czy jest to obowiązek po ukończeniu 18 lat czy może samodzielnie podjąć decyzję, że nie kontunuuje nauki?
TEMAT
ODPOWIEDZI
AUTOR
WYŚWIETLEŃ
OSTATNI POST
1
667
2017-11-16
5
4889
2015-06-09
4
4375
2014-12-08
1
3883
2014-03-17
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
140
AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW WRAZ Z KOMENTARZAMI EKSPERTÓW
570
Porad prawnych


SPONSOROWANY

Materiał doradczo-informacyjny (MDI) wspomagający proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych może być samodzielnie wykorzystywany przez uczniów i osoby dorosłe, wskazane jest jednak wsparcie doradców zawodowych lub metodyków. Narzędzia zostały wypracowane podczas realizacji projektu Mój zawód moja przyszłość i są współfinansowane ze środków UE.

JAK SKORZYSTAĆ
Z SERWISU

TERMINARZ

NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów