PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

DOKUMENTACJA

W Twojej placówce potrzebna
jest specjalna wersja dokumentu?


Zgłoś nam czego potrzebujesz, a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

WYROKI SĄDÓW

09.04.2008
Roszczenie o dotację należną szkole (także placówce) niepublicznej zgodnie z przepisami art. 90 ustawy o systemie oświaty może być dochodzone przed sądem powszechnym.
11.23.2011
Przepisy art. 90 ust. 1, ust. 2b i ust. 2c ustawy o systemie oświaty nie ograniczają prawa do przyznania dotacji przedszkolom niepublicznym w stosunku do dzieci, które ukończyły 2,5 roku a nie ukończyły lat 3.

AKTY PRAWNE

WIADOMOŚCI

PILNE
26.07.2017
FINANSE I DOTACJE
Dotacja na niepełnosprawne dziecko w niepublicznych placówkach przedszkolnych
Obliczenie wysokości należnej kwoty dotacji na niepełnosprawne dziecko w 2017 r. objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych placówkach przedszkolnych[1], wbrew powszechnym opiniom, nie jest skomplikowane. Wystarczy znajomość przepisów i danych tzw. metryczki subwencji oświatowej dla gminy. Wiedza na temat sposobu obliczenia kwoty dotacji na dziecko objęte kształceniem specjalnym ma szczególne znaczenie dla organów prowadzących te placówki, umożliwia bowiem „kontrolę” nad prawidłowością procesu naliczania i przekazywania dotacji przez gminę.

Czytaj wiecej

PILNE
28.04.2017
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
PILNE
30.03.2017
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
PILNE
22.12.2016
FINANSE I DOTACJE
PILNE
01.12.2016
FINANSE I DOTACJE

PORADY PRAWNE

Otrzymaliśmy informację z biura rachunkowego odnośnie wolontariatu: Prowadzenie zajęć z udziałem wolontariuszy, o którym mowa w art. 64 ustawy o systemie oświaty powinno być rozpatrywane łącznie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W załączniku przesyłam fragmenty dotyczące zapisów obydwu ustaw. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie DZIAŁ III Wolontariat Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 42. 1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz: 1) organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, 2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, 3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej, 4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej – zwanych dalej „korzystającymi”. Art. 3. 3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 3) spółdzielnie socjalne; 4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Biorąc pod uwagę podstawy prawne moim zdaniem ZSP nie mieści się w kategorii podmiotów na rzecz których można świadczyć wolontariat. Zespół Szkolno -Przedszkolny, który reprezentuję to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca jednocześnie organem prowadzącym i dyrektorem placówki.
Czy klasa IV wliczana jest do pierwszego etapu edukacyjnego? Czy to oznacza że jest ten sam wychowawca co w I-III – czy już podlega pod innego wychowawcę? Czy wychowawca ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim może być jednocześnie wychowawcą ucznia w klasie IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Czy mogę łączyć niektóre zajęcia tych dwóch uczniów (np. plastykę, technikę , muzykę….) A może mogę połączyć skoro to chyba I etap edukacyjny część zajęć z grupą I-III – skoro w ramówce to te same przedmioty? Jakie zajęcia w klasie IV to te rozwijające kreatywność, a jakie to te rozwijające komunikowanie się? Proszę o przykłady. Jakie uprawnienia musi mieć nauczyciel prowadzący takie zajęcia? Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz. U. z 2017 r., poz. 703 pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy I – III, a drugi etap edukacyjny klasy IV- VI i taki podział dotyczy też ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczeń realizuje zajęcia w IV klasie wraz z uczniami te klasy i podlega wychowawstwu nauczyciela przydzielonego do IV klasy, nie uczestniczy natomiast w zajęciach w edukacji w klasach I-III, prowadzonych w ramach nauczania zintegrowanego (takie połączenie jest niedopuszczalne) oraz nie posiada odrębnego wychowawcy. W podstawie programowej i ramowym planie nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie są przewidziane zajęcia rozwijające kreatywność, ani zajęcia rozwijające komunikowanie się, zaś jedynie nauczanie poszczególnych przedmiotów realizowanych w IV klasie przez dziecko z taką niepełnosprawnością, tych samych co przez dzieci zdrowe. Ponadto nauczanie dostosowuje się do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się danego dziecka. Nauczyciel uczący dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej musi posiadać kwalifikacje wystarczające do zatrudnienia w szkole podstawowej, co wynika z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. z 2015 r., poz. 1264 z późn. zm. oraz w § 4 projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295107, natomiast wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki jest wymagane od nauczyciela w szkole specjalnej (§ 14 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz § 15 ust. 1 ww. projektu rozporządzenia). W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi - kontaktowałam się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i uzyskałam odpowiedź, że IV klasa to nadal pierwszy etap edukacyjny - proszę o wyjaśnienie. Od tego roku II etap to klasi IV-VIII a nie IV-VI.
TEMAT
ODPOWIEDZI
AUTOR
WYŚWIETLEŃ
OSTATNI POST
5
4593
2015-06-09
4
3987
2014-12-08
1
3154
2014-03-17
2
4345
2014-03-14
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
140
AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW WRAZ Z KOMENTARZAMI EKSPERTÓW
570
Porad prawnych


SPONSOROWANY

Materiał doradczo-informacyjny (MDI) wspomagający proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych może być samodzielnie wykorzystywany przez uczniów i osoby dorosłe, wskazane jest jednak wsparcie doradców zawodowych lub metodyków. Narzędzia zostały wypracowane podczas realizacji projektu Mój zawód moja przyszłość i są współfinansowane ze środków UE.

JAK SKORZYSTAĆ
Z SERWISU

TERMINARZ

NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów