PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

13.07.2022FINANSE I DOTACJE
Od września 2022 r. w szkole niepublicznej będą funkcjonowały 2 oddziały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Wszystkie formalności zostały wykonane, dokonano m.in. zmiany we wpisie ewidencji szkół. Czy uczniowie uczęszczający do tych oddziałów będą objęci dotacją wypłacana przez powiat od 1 września czy od 1 stycznia 2023 r.? Czy należy ich wykazywać w SIO na dzień 30 września?

Zgodnie z art. 31 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w art. 31 ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

Z kolei, art. 33 nakłada na rodziców dziecka podlegającego rocznemu obowiązkowi wychowania przedszkolnego obowiązek:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
  3. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku,
  4. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Bardzo ważne jest to, że kontrolowanie spełniania obowiązku odbywania przez dziecko rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Stąd obowiązek dyrektorów i nauczycieli przedszkoli niepublicznych powiadomienia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jeżeli chodzi o kwestię SIO, to jeśli dziecko realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w jakiejkolwiek placówce zlokalizowanej na terenie RP to dyrektor szkoły rejonowej nie wprowadza takiego dziecka do systemu informacji oświatowej.

Dziecko takie wprowadzane jest przez dyrektora szkoły/przedszkola niepublicznej/niepublicznego.

Szkoły i przedszkola niepubliczne przekazują do SIO na podstawie art. 40, 42 i 43 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 868 z późn. zm.):

  • do zbioru danych danej szkoły dane dziedzinowe dotyczące: warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły i placówki oświatowej; liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie; pracowników niebędących nauczycielami; liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy, oraz liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
  • do zbioru danych ucznia dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia, wymienione w art. 11 i 14 UoSIO.

Jeżeli chodzi o termin przekazania danych to zgodnie z art. 30 ustawy o SIO zasadą jest, że dane są przekazywane do bazy danych (nowego) SIO na bieżąco, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

Dotacja należy się na zasadach wskazanych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych pod warunkiem złożenia wniosku i jej wypłatę do gminy.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych