PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.01.2024FINANSE I DOTACJE
Jesteśmy niepubliczną ponadpodstawową szkoła zawodową prowadzącą technika i szkołę branżową I stopnia. Szkoła utrzymuje się tylko z subwencji oświatowej, nie pobieramy czesnego. Pytanie dotyczy współczynnika przeliczeniowego liczby uczniów na których przekazywana jest subwencja oświatowa, a konkretnie współczynnika P10 - ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024. W praktyce kiedy JST stosuje te wagi w SIO zamiast faktycznej liczby uczniów uczestniczących do danej szkoły widnieje liczba przeliczeniowa. Dal naszej placówki oznacza to na przykładzie technikum- rzeczywista liczba uczniów 735, liczba przeliczeniowa 709. I tak na technikum mamy bez dotacji 26 uczniów, a na szkole branżowej 14. Łącznie uczniów bez finansowania ze strony państwa, w stosunku do których istnieje obowiązek szkolny mamy 40. Kto wobec tego ma tych uczniów sfinansować? Analogicznie w ubiegłym roku stosownie do rozporządzenia obowiązującego w 2023 mieliśmy do utrzymania ponad 30 uczniów do sfinansowania we własnym zakresie, pozostających bez finansowania z systemu oświaty.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400), niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Wynika z tego, że szkoła otrzymuje dotację finansowaną ze środków publicznych na "każdego" ucznia, a nie tylko na niektórych (na część) uczniów.

Ponadto szkole niepublicznej nie przysługuje subwencja oświatowa. Subwencję otrzymuje jednostka samorządu terytorialnego a następnie przekazuje niepublicznej szkole dotację w wysokości tej subwencji. Na obliczenie wysokości subwencji na jednego ucznia ma wpływ wiele czynników, w tym wag - prawodawca przewidział ich dla wszystkich wariantów naliczania subwencji łącznie prawie 100 w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 8.12.2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2755). Waga P10 = 0,082 jest stosowana dla uczniów lub słuchaczy szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół artystycznych (z wyłączeniem uczniów lub słuchaczy liceów ogólnokształcących, szkół policealnych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia). Nie jest to natomiast "współczynnik przeliczeniowy liczby uczniów, na których przekazywana jest subwencja oświatowa". Liczba uczniów jest uwzględniana w innej części algorytmu podziału subwencji oświatowej, stanowiącego złożony i skomplikowany wzór matematyczny, zawarty w załączniku do cytowanego rozporządzenia.

Nieprawidłowe jest więc stanowisko, że zastosowanie jednej z wielu wag powoduje brak "finansowania ze strony państwa" części uczniów, podczas gdy subwencja (i w konsekwencji dotacja) jest naliczona na wszystkich uczniów z uwzględnieniem wielu czynników (w tym wagi P10) oraz w ostateczności jest przekazywana z budżetu państwa na "każdego" ucznia w formie subwencji oświatowej jednostce samorządu terytorialnego oraz następnie szkole niepublicznej w formie dotacji według art. 26 ust. 1 UoFZO

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych