PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.11.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Do terapeutycznego punktu przedszkolnego uczęszczają wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka współpracuje ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta SI, dogoterapeuta – umowy zlecenie), posiada pomieszczenia, środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Na jakich warunkach trzeba by podjąć współpracę z pedagogiem posiadającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć WWR, aby móc prowadzić te zajęcia w placówce? Czy ma być to umowa o pracę, czy może być umowa zlecenie, czy osoba ta może mieć działalność i wystawiać faktury? Na jaki minimalny czas (liczba godzin tygodniowo) musi być zatrudniona ta osoba, by móc realizować WWR?

Na podstawie art. 10a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 w innych formach wychowania przedszkolnego nauczycieli zatrudnia się (czyli istnieje taki obowiązek) na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wyjątkowo w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. W związku z tym możliwość nawiązania współpracy ze specjalistami na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia, o świadczenie usług) jest uzależniona od tego, czy tygodniowo realizują nie więcej niż 4 godziny zajęć WWDR z uczniami; w pozostałych przypadkach obowiązuje wymóg zatrudnienia pracowniczego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych