PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.10.2022NADZÓR PEDAGOGICZNY
Proszę o wskazówki jak poprawnie powinien wyglądać nadzór pedagogiczny w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przejrzałam kilka dokumentów z planu nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdań z realizacji nadzoru i większość podpunktów dotyczy zadań typowych dla państwowych placówek, jak np. poprawność dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu dzieci lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Przykład: Dokumentacja związana z realizacją zaplanowanych zadań pracy psychologa, pedagoga, jej korelacji z wnioskami z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego. W ramach dofinansowania w placówce prowadzimy tylko wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pozostałe usługi są komercyjne. Czy zatem powinnam wymagać dodatkowo od psychologa, logopedy i pedagoga planu pracy? Czy tylko dokumentacji niezbędnej do organizacji i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju?

Zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.) w placówkach niepublicznych wewnętrzny nadzór pedagogiczny oraz sporządzanie planu nadzoru są nieobowiązkowe.

Natomiast jeżeli w danej placówce na zasadzie dobrowolności ma być prowadzony wewnętrzny nadzór pedagogiczny, ze statutu konkretnej niepublicznej placówki powinna wynikać zarówno jego realizacja, jak i związane z tym zadania oraz sposób postępowania szkolnych organów i nauczycieli. Ze statutu powinno wynikać, czy plan nadzoru ma być sporządzany corocznie, czy można powtarzać ten sam plan, a jeśli nie ma takich postanowień statutowych, decyzję powinien podjąć dyrektor placówki.

Podobnie ma się kwestia tego, jakie zadania mają być realizowane i oceniane w ramach nadzoru.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych