PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

22.12.2019INNE
Chcę rozpocząć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, od czego mam zacząć? W minionym czasie weszły zmiany ponoć dotyczące nawet nazwy, czy to prawda? Czy szkoląc nauczycieli, muszę mieć jakąś akredytację, czy wystarczy mieć zapis w statucie o kształceniu nauczycieli?

Nadal obowiązuje nazwa pozaszkolnej formy kształcenia ustawicznego „kwalifikacyjny kurs zawodowy” – art. 4 pkt 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. Takie kursy mogą prowadzić: niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła; niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego; podmioty gospodarcze prowadzące działalność oświatową i posiadające akredytację kuratora oświaty (art. 117 ust. 2 PO). Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja zawiera: 1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy; 2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w zakresie której jest prowadzone kształcenie; 3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego; 4) liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego (§ 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652). Podmiot prowadzący KKZ ma obowiązek zapewnić: 1) wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną; 2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; 3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym; 5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia (§ 23 ww. rozporządzenia). Konieczne jest opracowanie dokumentacji obejmującej: 1) program nauczania; 2) dziennik zajęć; 3) ewidencję wydanych zaświadczeń; 4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia (§ 24 ww. rozporządzenia).

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych nie kształci się nauczycieli, tylko jest na nich prowadzone kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego (art. 4 pkt 35 PO). Z kolei doskonalenie nauczycieli może prowadzić podmiot gospodarczy, który w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą nie posiada statutu ani nie ma obowiązku uzyskania akredytacji kuratora oświaty (170 ust. 2 PO). Natomiast doskonalenie nauczycieli w placówce doskonalenia nauczycieli wymaga opracowania statutu placówki oraz uzyskania akredytacji (art. 172, art. 183 ust. 5, art. 184 PO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych