PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

25.03.2021INNE
Czy w związku z zamknięciem przedszkoli można prowadzić indywidualne zajęcia specjalistyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualne zajęcia w ramach zespołu WWR? 

Zajęcia można prowadzić stacjonarnie w wyjątkowych sytuacjach. Zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r., poz. 561 ze zm.) w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia, a gdy nie mogą być prowadzone w taki sposób – dyrektor przedszkola ustala inny sposób realizowania tych zajęć. Zasadniczo więc w pierwszej kolejności należy rozważyć prowadzenie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w sposób zdalny, następnie w inny sposób niewymagający bezpośredniego kontaktu nauczyciela lub specjalisty z dzieckiem, a gdyby było to nieefektywne – w sposób stacjonarny, ponieważ „inny sposób” realizowania zajęć nie wyłącza wyraźnie takiej formy. Natomiast konieczne jest uwzględnienie obowiązku zapewnienia dziecku i nauczycielowi lub specjaliście warunków BHP podczas stanu epidemii. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych