PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.04.2021INNE
Czy szkoła publiczna, prowadzona przez Stowarzyszenie, zatrudniająca 36 pracowników, może wprowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Czy nauczycielom należy się ekwiwalent za urlop z ZFŚS?

Pracodawca, który zatrudnia według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może na zasadzie dobrowolności tworzyć ZFŚS. Jeżeli w styczniu pracodawca, który zatrudniał mniej niż 50 pracowników w ww. rozumieniu nie poinformował pracowników, że nie zamierza tworzyć ZFŚS, to powinien utworzyć ZFŚS oraz dokonywać odpisu na ZFŚS (czyli wyodrębniać środki na ten cel) według przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników – art. 3 ust. 3 – 3a i art. 5 ust. 1 – 2 i ust. 5j ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 746). Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS określa regulamin obowiązujący u danego pracodawcy (art. 8 ust. 2 ww. Ustawy).
Ekwiwalent za urlop nie jest wypłacany z ZFŚS, ponieważ prawo do niego jest uzależnione od rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy i przysługuje każdemu pracownikowi (pedagogicznemu, niepedagogicznemu), który nie wykorzystał urlopu w czasie zatrudnienia, zaś świadczenia z ZFŚS są wypłacane jedynie w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej lub majątkowej osoby uprawnionej. W konsekwencji tego, że ekwiwalent urlopowy nie jest przyznawany według tzw. kryterium socjalnego, nie może zostać sfinansowany ze środków na działalność socjalną – art. 8 ust. 1 ww. ustawy, art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. 

 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych