PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

31.10.2022INNE
Czy przedszkole niepubliczne ma obowiązek realizować awans zawodowy dla nauczycieli na nowych zasadach? Żaden z obecnie zatrudnionych nauczycieli w placówce nie chce realizować awansu. Podobna kwestia dotyczy oceny pracy nauczyciela. Czy musi być ona obligatoryjnie dokonywana również w placówce niepublicznej?

Niepubliczne przedszkole ma obowiązek stosować przepisy o awansie zawodowym w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych co najmniej na 1/2 etatu, zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.).

Nauczyciele w większości przypadków nie są uprawnieni do zrezygnowania z awansu zawodowego, ponieważ od dnia 1 września 2022 r. przygotowanie do zawodu nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego, zatrudnionego zgodnie z kwalifikacjami co najmniej na 1/2 etatu nie odbywa się na wniosek tylko z mocy prawa (art. 91b ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 9a ust. 2 KN).

Pierwszy wyjątek dotyczy nauczycieli kontraktowych, którzy po przepracowaniu 2 lat jako nauczyciele kontraktowi rozpoczynają staż na swój wniosek w okresie przejściowym trwającym do 31 sierpnia 2027 r. (art. 9d ust. 1 i 4 w brzmieniu do 31 sierpnia 2022 r. w zw. z art. 10 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 1730); te osoby mogą "zrezygnować" z awansu na stopień na nauczyciela mianowanego przez to, że nie rozpoczną stażu na swój wniosek. Z kolei nauczyciel mianowany decyduje o tym, czy złoży wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego, jeżeli spełni pozostałe wymogi ustawowe, w tym dotyczące oceny pracy (art. 9b ust. 1a KN).

Ocena pracy w niepublicznym przedszkolu jest dokonywana na zasadach określonych w art. 6a KN i w przepisach wykonawczych, z uwagi na treść art. 91b ust. 2 pkt 1 KN. Ustalenie oceny pracy obecnie jest obowiązkowe w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy: w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz zakończenia zatrudnienia przez nauczyciela mianowanego. Zgodnie z art. 6a ust. 1db i ust. 1df KN, dyrektor w tych przypadkach dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres: dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz dotychczasowej pracy w danej jednostce oświatowej po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a ocena pracy może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (art. 6ha ust. 1dh KN). W innych sytuacjach ocena pracy jest ustalana z inicjatywy dyrektora albo na wniosek (m.in. nauczyciela) po upływie roku od ustalenia poprzedniej oceny (art. 6a ust. 1 KN).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych