PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

31.10.2022INNE
Czy przedszkole niepubliczne ma obowiązek realizować awans zawodowy dla nauczycieli na nowych zasadach? Żaden z obecnie zatrudnionych nauczycieli w placówce nie chce realizować awansu. Podobna kwestia dotyczy oceny pracy nauczyciela. Czy musi być ona obligatoryjnie dokonywana również w placówce niepublicznej?

Niepubliczne przedszkole ma obowiązek stosować przepisy o awansie zawodowym w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych co najmniej na 1/2 etatu, zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.).

Nauczyciele w większości przypadków nie są uprawnieni do zrezygnowania z awansu zawodowego, ponieważ od dnia 1 września 2022 r. przygotowanie do zawodu nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego, zatrudnionego zgodnie z kwalifikacjami co najmniej na 1/2 etatu nie odbywa się na wniosek tylko z mocy prawa (art. 91b ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 9a ust. 2 KN).

Pierwszy wyjątek dotyczy nauczycieli kontraktowych, którzy po przepracowaniu 2 lat jako nauczyciele kontraktowi rozpoczynają staż na swój wniosek w okresie przejściowym trwającym do 31 sierpnia 2027 r. (art. 9d ust. 1 i 4 w brzmieniu do 31 sierpnia 2022 r. w zw. z art. 10 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2022 r., poz. 1730); te osoby mogą "zrezygnować" z awansu na stopień na nauczyciela mianowanego przez to, że nie rozpoczną stażu na swój wniosek. Z kolei nauczyciel mianowany decyduje o tym, czy złoży wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego, jeżeli spełni pozostałe wymogi ustawowe, w tym dotyczące oceny pracy (art. 9b ust. 1a KN).

Ocena pracy w niepublicznym przedszkolu jest dokonywana na zasadach określonych w art. 6a KN i w przepisach wykonawczych, z uwagi na treść art. 91b ust. 2 pkt 1 KN. Ustalenie oceny pracy obecnie jest obowiązkowe w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy: w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela, dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz zakończenia zatrudnienia przez nauczyciela mianowanego. Zgodnie z art. 6a ust. 1db i ust. 1df KN, dyrektor w tych przypadkach dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres: dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela lub dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz dotychczasowej pracy w danej jednostce oświatowej po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a ocena pracy może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (art. 6ha ust. 1dh KN). W innych sytuacjach ocena pracy jest ustalana z inicjatywy dyrektora albo na wniosek (m.in. nauczyciela) po upływie roku od ustalenia poprzedniej oceny (art. 6a ust. 1 KN).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych