PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

13.07.2021SPRAWY KADROWE
Zatrudniamy nauczycieli na czas nieokreślony, w związku z limitem zawieranych umów o pracę na czas określony – zgodnie z Kodeksem Pracy. W jaki sposób rozwiązać sytuację miesięcy tzw. feryjnych (styczeń, luty) i wakacyjnych (lipiec, sierpień) w czasie, w którym nie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w związku z nieobecnością uczniów w szkole, a pracownik-nauczyciel pozostaje na zatrudnieniu? W jaki sposób skonstruować szkielet takiej umowy, żeby był zgodny z Kodeksem Pracy i Prawem Oświatowym? 

Przedstawiona sytuacja nie wymaga wprowadzania żadnych szczególnych zapisów do umowy o pracę, ponieważ rozstrzygają ją powszechnie obowiązujące przepisy i statut danej szkoły. Zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 obowiązki pracowników, w tym nauczycieli, wymienia statut szkoły. Powinno więc z niego wynikać, jakie jeszcze inne zadania służbowe oprócz prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami, wykonują nauczyciele. Pracodawca nauczyciela, który nie przebywa na urlopie wypoczynkowy lub nie korzysta z innej nieobecności w pracy, może polecić jemu wykonywanie pod nieobecność uczniów zadań służbowych wymienionych w statucie danej niepublicznej szkoły (art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). W zakresie, w jakim nauczycielowi nie zostanie polecone świadczenie pracy w wymiarze zgodnym z wymiarem zatrudnienia, nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za tzw. przestój, czyli za gotowość do świadczenia pracy (art. 80 i art. 81 § 1 KP). Ewentualnie jeśli dana osoba posiada kwalifikacje do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, można ją powierzyć bez zgody pracownika na okres nieprzekraczający łącznie 3 miesięcy w roku kalendarzowym (art. 42 § 4 KP). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych