PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.02.2022ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Planuję otworzyć międzynarodową szkołę podstawową niepubliczną. Jestem w trakcie uzyskiwania akredytacji Cambridge International Education – Primary and Lower Secondary. Dopóki jednak tej szkoły nie ma, nie mogę uzyskać akredytacji. W szkole tej wszystkie przedmioty we wszystkich klasach (z wyjątkiem języka polskiego, historii o Polsce oraz geografii obejmującej Polskę) prowadzone mają być w języku angielskim. Nie chodzi mi o jeden oddział międzynarodowy, ale o całą szkołę. Jak to najlepiej zrobić prawnie, żeby dostać pozwolenie i od kogo? Kuratorium niestety nie potrafi mi pomóc. Jeśli to istotna informacja, dodaję, że szkoła międzynarodowa obejmuje już dzieci 5-letnie.

Przepis art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) zawiera słowniczek pojęć używanych w związku z funkcjonowaniem polskiego systemu oświaty. Słowniczek zawiera m.in. wyjaśnienie terminu oddział dwujęzyczny: „oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę” (art. 4 pkt 4). Z kolei zgodnie z art. 4 pkt 6 ww. ustawy szkołą dwujęzyczną jest szkoła, w której wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi. Stosownie do art. 4 pkt 12 Prawa oświatowego oddziałem międzynarodowym jest oddział, w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną. Brakuje definicji szkoły międzynarodowej. Określenie „szkoła międzynarodowa” nie jest terminem prawnym, tylko zwyczajowym określeniem sytuacji, w której szkoła prowadzi we wszystkich oddziałach nauczanie zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną.

Na podstawie art. 21 Prawa oświatowego w szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały międzynarodowe. Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Szkoła z oddziałami międzynarodowymi ma obowiązek prowadzenia lekcji podstaw języka polskiego dla dzieci z zagranicy.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych