PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

24.10.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Zważywszy na zmiany przepisów prawa oświatowego oraz powiązanych aktów prawnych, które weszły w życie w ostatnim czasie, jakie są obligatoryjne postanowienia (w tym też konieczne do wprowadzenia zmiany), które powinien zawierać statut niepublicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, prowadzącej również oddziały międzynarodowe?

Na podstawie art. 173a w zw. z art. 125a ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) w brzmieniu od 1 września 2022 r., statut niepublicznej szkoły musi określać szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, realizowanych najpóźniej od trzeciego dnia zawieszenia zajęć stacjonarnych, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danej szkole technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.

Należy zweryfikować, czy statut niepublicznej szkoły podstawowej określa prawa i obowiązki pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych zatrudnionych obowiązkowo w niepublicznych szkołach podstawowych według zasad określonych w art. 42d ust. 14 w zw. z ust. ust. 1-3, 5, 6 i 8-13 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.). W razie braku w statucie postanowień o specjalistach, należy je uzupełnić.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych