PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE PLACÓWKI

18.02.2014Pierwsze kroki
Jak założyć przedszkole lub punkt przedszkolny?

Założenie i prowadzenie jednej z form edukacji przedszkolnej wymaga znajomości przepisów i obowiązujących procedur postępowania, podjęcia wielu czynności we właściwej kolejności oraz zgromadzenia niezbędnej dokumentacji.

Kto może?

Podmiotami uprawnionymi do założenia niepublicznego przedszkola lub punktu przedszkolnego zwanego także domowym przedszkolem są osoby fizyczne lub prawne, takie jak fundacje, stowarzyszenia, spółki. Jeśli jest to spółka cywilna, za podmioty uprawnione uważa się indywidualnie oznaczonych wspólników tej spółki.

Od czego zacząć?

Należy rozpocząć od zapewniania warunków bazowych, kadrowych i finansowych dla prowadzenia działalności. Podmioty zainteresowane otwarciem przedszkola lub punktu powinny mieć w szczególności:

  • odpowiednie pomieszczenia (własne lub wynajęte) spełniające wszelkie wymagania określone przepisami budowlanymi, sanitarnymi i przeciwpożarowymi, dotyczącymi obiektów przeznaczonych do zbiorowego przebywania i żywienia dzieci, przy czym potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest pozwolenie na użytkowanie budynku lub zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieprzedszkolnych) oraz uzyskanie pozytywnych opinii powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
  • możliwość zatrudnienia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi młodszymi,
  • zgromadzone środki na prowadzenie działalności,
  • uzyskać wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę.

Budynek przedszkola

W zakresie spraw technicznych dotyczących funkcjonowania budynku przedszkola zagadnienie reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, która kwalifikuje m. in. budynki przedszkolne do kategorii IX obiektów budowlanych.

Określone wymogi dla budynków przeznaczonych na pobyt dzieci oraz budynków użyteczności publicznej zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przedszkolu obowiązują przepisy rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Potwierdzeniem spełnienia tych warunków jest pozwolenie na użytkowanie budynku lub zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieprzedszkolnych) oraz uzyskanie opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • jakie są wymagania w kwestii budynku dla punktu przedszkolnego,
  • jakie kwalifikacje muszą posiadać nauczyciele,
  • jaka jest procedura złożenia wniosku o wpis i o przyznanie dotacji.
Autor:
Maria Pecyna
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych