PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

30.03.2017Inne

DODATKOWO

Przedszkola niepubliczne w nowym prawie oświatowym

1 września 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Regulacje dotyczące szkół i placówek niepublicznych znajdują się w rozdziale 8 w artykułach od 168 do 182. Szkoły i placówki niepubliczne muszą także respektować inne zapisy ustawy odnoszące się do placówek publicznych. Jakie? Odpowiedź zawiera poniższa analiza wskazująca najistotniejsze zapisy.

Zmiany w statucie

Istotną zmianą jest zobowiązanie przedszkola niepublicznego do respektowania art. 102 odnoszącego się do zawartości statutu, co oznacza, że statut przedszkola niepublicznego powinien być skonstruowany w ten sam sposób jak przedszkola publicznego oraz, że przed 1 września 2017 r. statuty przedszkoli niepublicznych powinny zostać dostosowane do nowych wymogów. Ustęp 3, art. 172 stanowi, że przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 art. 172 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.

Większość przedszkoli niepublicznych już w tej chwili działa według statutów zawierających takie same lub podobne regulacje jak przedszkola publiczne, zwłaszcza te, które przystępowała do konkursów na zapewnienie miejsc organizowanych przez gminy. Warto jednak sprawdzić zawartość swojego statutu pod kątem dostosowania do powyższych artykułów.

Dyrektorze sprawdź, czy statut zawiera:

 • prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci, w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków placówki,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki,
 • nazwę i rodzaj przedszkola oraz jego siedzibę,
 • nazwę i siedzibę organu prowadzącego,
 • cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,
 • sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem,
 • szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami,
 • organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami,
 • organizację pracy przedszkola, w tym organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi,
 • czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców,
 • zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący,
 • zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość, prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
 • warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione.
Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
 • Jakie zmiany zajdą w nadzorze pedagogicznym oraz czy przedszkola niepubliczne będą musiały się do nich stosować? 
Wiesława Mądrowska
Autor:
Wiesława Mądrowska

Dyrektor Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu oraz redaktor Prowadząca czasopisma „Doradca Dyrektora Przedszkola”.

Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor najemcą
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Statut placówki niepublicznej
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych