PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

NADZÓR PEDAGOGICZNY

30.06.2017Dokumentacja
Czy dyrektor placówki niepublicznej powinien informować radę pedagogiczną i radę rodziców o wynikach pełnionego nadzoru i pracy placówki w danym roku szkolnym?

Odpowiedź oczywiście nie jest jednoznaczna, bowiem zależy od postanowień wewnętrznych. Jeżeli statut placówki nie zawiera informacji o utworzeniu kolegialnych organów: rady pedagogicznej i rady rodziców, to oczywiście nie ma obowiązku, a jeżeli są powołane, to obowiązek jest, ale tylko wtedy, jeżeli taką wolę ma organ prowadzący i zobowiązał do tego dyrektora placówko. Chodzi o to, żeby informacje dotyczące pracy przedszkola lub szkoły w danym roku szkolnym przedstawić na posiedzeniu (zebraniu) tych organów, a niekoniecznie o informowanie rodziców i nauczycieli w ogóle, ponieważ to można, a nawet trzeba robić. 

Regulacje prawne

Ustawa o systemie oświaty w przepisach art. 40–43 (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) określa istotę rady pedagogicznej jako kolegialnego organu placówki, wskazując jej kompetencje i tryb działania. Przepisy te jednak dotyczą placówek publicznych, bowiem znajdują się w dziale „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”, co jednoznacznie określa, że regulacje te nie obowiązują w niepublicznych jednostkach oświatowych. Ponadto przepisy rozdziału 8 ustawy „Szkoły i placówki niepubliczne” nie odsyłają wprost do odpowiedniego stosowania regulacji o radzie pedagogicznej zawartych w rozdziale „Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi”. Ponadto uprawnienia rady pedagogicznej są wymienione w poszczególnych przepisach innych rozdziałów, ale one także nie dotyczą placówek niepublicznych. Natomiast art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, że statut przedszkola lub szkoły niepublicznej powinien określać organy placówki oraz zakres ich zadań, ale ze względu na to, że statut nadaje osoba prowadząca w oparciu o art. 84 ust. 1 ustawy, to osoba ta decyduje o tym, jakie organy będą funkcjonowały w danym przedszkolu lub szkole. Jak widać działalność rady pedagogicznej w niepublicznej placówce jest uzależniona przede wszystkim od woli osoby prowadzącej. W tym zakresie zapisy statutowe nie są ograniczone żadnymi regulacjami prawnymi poza tymi, które zostały wskazane poniżej.

Większość placówek niepublicznych decyduje się na powołanie rady pedagogicznej według regulacji obowiązujących publiczne jednostki oświatowe, gdy stan zatrudnienia wynosi w danej jednostce oświatowej co najmniej trzech nauczycieli (art. 40 ust. 1 ustawy). Organ prowadzący może również dowolnie podwyższyć limit zatrudnienia nauczycieli, od którego jest uzależnione rozpoczęcie działalności rady pedagogicznej.

Brak regulacji w statucie

Statut placówki niepublicznej, który nie zawiera zapisów o sposobie funkcjonowania rady pedagogicznej, może jednak ujmować zapisy o informowaniu nauczycieli i rodziców o pracy przedszkola lub szkoły w danym roku szkolnym. Kompetencje do stanowienia prawa wewnętrznego posiada organ prowadzący, czyli osoba, która jest właścicielem i to ona może zdecydować kiedy, komu i jakie informacje będą przekazywane. W sytuacji, kiedy organy przedstawicielskie nauczycieli i rodziców nie będą formalnie powołane, to ani nauczyciele, ani rodzice nie będą mogli kolegialnie wyrażać opinii albo decydować o sprawach dotyczących realizacji statutowych zadań placówki. Wynikający wprost ze statutu brak rady pedagogicznej również nie będzie traktowany jako uchybienie w działalności placówki badanej przez kuratora oświaty w toku zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, ponieważ nadzór nad placówkami niepublicznymi, co prawda sprawują kuratorzy oświaty, ale w zakresie przestrzegania statutu (art. 33 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy). Zatem niepubliczne przedszkole czy szkoła bez uprawnień publicznych może działać bez rady pedagogicznej i rady rodziców, co nie oznacza, że nie może informować o swojej działalności nauczycieli i rodziców. Wręcz odwrotnie, powinno.

Otóż, w przeciwieństwie do powoływania rady pedagogicznej w placówce niepublicznej, raczej rzadko osoby prowadzące te placówki decydują się na powołanie kolegialnego organu rodziców. 

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:

Co w sytuacji, kiedy w statucie placówki brak uregulowań na temat informowania nauczycieli i rodziców o pracy przedszkola lub szkoły w danym roku szkolnym?

Wiesława Mądrowska
Autor:
Wiesława Mądrowska

Dyrektor Przedszkola Rodzinnego Mądrowscy w Kołobrzegu oraz redaktor Prowadząca czasopisma „Doradca Dyrektora Przedszkola”.

Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów