PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

Regulamin

Warunki sprzedaży abonamentów i funkcjonowania serwisu www.placowki-niepubliczne.pl

Postanowienia ogólne

Za serwis placowki-niepubliczne.pl i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach portalu odpowiedzialne jest Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, KRS nr 0000037307 Wydział XXI KRS, Poznań, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223,  Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł zwane dalej Wydawnictwem.

 

Definicje

SERWIS – portal placowki-niepubliczne.pl zawierający gotową dokumentację, materiały oraz funkcjonalności dla dyrektorów i kierowników placówek niepublicznych

ZAMAWIAJĄCY – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art.  22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.

ABONAMENT – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Abonament liczony jest od daty wystawienia faktury użytkownikowi.

UŻYTKOWNIK - wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 

Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.

 

Realizacja zamówień i dostęp do portalu

 • Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia po odnotowaniu płatności na koncie Wydawnictwa wynosi 7 dni roboczych.
 • Warunkiem udostępnienia portalu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym ze sposobów opisanych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
 • Po odnotowaniu płatności za abonament, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do portalu, zawierająca również dane dostępowe użytkownika.
 • Przedłużenie abonamentu na kolejny okres (kolejne 6 lub 12 m-cy w zależności od abonamentu, z którego klient aktualnie korzysta) następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji.
 • Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
 • Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.

 

Płatności

Cena abonamentu wynosi:

 • 329 zł netto (345,45 zł brutto + 55,35 zł koszt przesyłki) za 10 wydań drukowanych czasopisma
 • 499 zł netto (613,77zł brutto) za roczny dostęp do portalu placowki-niepubliczne.pl
 • 599 zł netto (677,55 zł brutto + 55,35 zł koszty przesyłaki) za pakiet 10 wydań drukowanych magazynu i roczny dostęp do portalu placowki-niepubliczne.pl

Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich, bądź wybranych grup Użytkowników. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz z wyżej wymienioną ceną. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.


Dostęp do serwisu jest płatny z góry za cały okres wybrany przy zamówieniu abonamentu:

 • Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu na okres wybrany w zamówieniu abonamentu.
 • Po upływie okresu abonamentu, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenie faktury za kolejny okres abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje przedłużona o 14 dni.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Niepłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.


Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wybrania jednej z 2 opcji sposobu płatności za zamówiony abonament:

1) Przedpłata na podstawie faktury pro forma:

 • Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu udostępniana jest faktura pro forma w formacie pdf, którą można zapisać na dysku komputera i wydrukować. Faktura pro forma zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze pro forma. Więcej informacji o tym sposobnie płatności pod adresem: (http://placowki-niepubliczne.pl/strona/przelew-bankowy-na-podstawie-faktury-pro-forma)

2) Płatność on-line:

 • Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line. Więcej informacji o tym sposobnie płatności pod adresem: (http://placowki-niepubliczne.pl/strona/platnosc-on-line).

Zarówno w przypadku płatności na podstawie faktury proforma jak i w przypadku płatności on-line oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.

 

Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

 

Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@e-forum.com.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 • Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub e-mail: bok@e-forum.com.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu w okresie jego trwania.
 • Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. Art. 106k., pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy, akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 • Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.

 

*) Art. 221 KC -  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Niniejszy regulamin sprzedaży nie znajduje zastosowania do Konsumentów.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

  

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13,

60-595 Poznań

e-mail: redakcja@placowki-niepubliczne.pl

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
 • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
 • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
 • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
 • Porady i opinie ekspertów