PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

07.03.2019SPRAWY KADROWE
Od 1 września 2019 r. stowarzyszenie będące pracodawcą i organem prowadzącym dla niepublicznego przedszkola integracyjnego. Zamierza zatrudnić w wymiarze 1/2 etatu osobę na stanowisku dyrektora przedszkola. Kandydatka na to stanowisko obecnie prowadzi indywidualną terapię psychologiczną (projekt unijny realizowany na terenie ww. przedszkola) oraz wykonuje prace administracyjne w przedszkolu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – wystawia fakturę. Czy jest dopuszczalne, aby osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (1/2 etatu na stanowisku dyrektora w przedszkolu) jednocześnie wykonywała inne czynności (tzn. prowadziła terapię psychologiczną w ramach EFS i wykonywała prace administracyjne) w ramach własnej działalności gospodarczej?

Z punktu widzenia stowarzyszenia jako pracodawcy konieczne jest ustalenie, czy pracownik zatrudniony na stanowisku dyrektora z uwagi na wykonywanie innych zadań będzie w stanie prawidłowo wykonywać swoje zadania w przedszkolu integracyjnym w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Z kolei w związku z udziałem w realizacji projektu unijnego wynagrodzenie tej osoby może być finansowane ze środków unijnych, jeżeli łączny wymiar godzin pracy ze wszystkich tytułów (także poza projektem) nie przekracza 276 godzin miesięcznie – pkt 8 podrozdziału 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych