PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.05.2019SPRAWY KADROWE
Czy nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej do pracy w komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego może podpisać umowę zlecenie? Zatrudnienie będzie trwało 3 dni i obejmie około 12 godz. 

Praca w zespole nadzorującym podczas egzaminu maturalnego nie jest traktowana jako prowadzenie zajęć bezpośrednio z uczniami, co wynika z treści art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm. Z tego względu nie obowiązuje wymóg zawarcia umowy o pracę, gdy nauczyciel pracuje więcej niż 4 godziny z uczniami, o którym mowa w art. 10a ust. 1 i 2 KN. Jeśli nie przeważa sposób wykonywania zadań w takiej komisji na warunkach typowych dla stosunku pracy (praca w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem), nauczyciela można zatrudnić na umowę zlecenie na ok. 12 godzin tygodniowo (art. 22 § 1 – § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych