PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

07.08.2019SPRAWY KADROWE
Czy od 1.09.2019 r. można zatrudniać nauczycieli na podstawie umowy zlecenia? Czy nauczyciel zatrudniony na umowę zlecenie będzie mógł rozpocząć staż zawodowy?

Na podstawie art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Z kolei cechy te wymienia art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.: wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem, rozumianym jako wydawanie wiążących poleceń co do sposobu wykonywania pracy. Możliwość zawarcia umowy zlecenie, o której mowa w art. 750 w zw. z art. 734 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), jest więc uzależniona od wymiaru zatrudnienia, a gdyby nauczyciel miał prowadzić nie więcej niż 4 godziny zajęć z uczniami – od sposobu wykonywania zadań przez nauczyciela. Staż może realizować nauczyciel zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4 w zw. z art. 9a– 9h KN). Jeżeli nauczyciel będzie pracował tylko co najmniej na ½ etatu w niepublicznej placówce (co wymaga zawarcia z nim umowy o pracę – art. 10a ust. 1 KN) albo u kilku pracodawców na mniejsze części etatu (na umowy o pracę, zlecenie), ale łącznie co najmniej na ½ etatu, w jednej z takich sytuacji będzie mógł rozpocząć staż.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych