PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

20.02.2020SPRAWY KADROWE
Czy mogę zatrudnić anglistę (ma własną działalność) na umowę zlecenie/umowę o dzieło do prowadzenia obowiązkowych zajęć z języka angielskiego? Dodam, że nauczyciel ten będzie u nas nie więcej niż 4 godziny tygodniowo.

Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, z nauczycielem języka angielskiego, który tygodniowo będzie prowadził nie więcej niż 4 godziny zajęć z uczniami w niepublicznej placówce i prowadzi działalność gospodarczą, można zawrzeć umowę o świadczenie usług na podstawie art. 750 w zw. z art. 734 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), gdy w treści tej umowy nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, do których należy wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem, rozumianym jako wydawanie wiążących poleceń co do sposobu wykonywania pracy (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych