PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.08.2020SPRAWY KADROWE
Czy w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej można podpisać umowę zlecenia z osobą wykonującą obowiązki sekretarza szkoły? Czy rachunki od takiej umowy można pokryć z dotacji oświatowej?

Odpowiedź na pytanie o podstawę zatrudnienia jest uzależniona od sposobu wykonywania zadań przez tę osobę. Jeżeli sekretarka będzie samodzielnie decydowała o miejscu i czasie wykonywania swoich zadań oraz nie będzie podlegała kierownictwu pracodawcy (czyli samodzielnie będzie decydowała, jak je wykonać, nie będzie otrzymywała poleceń i wskazówek co do sposobu wykonywania zadań na tym stanowisku), wówczas nie będą spełnione ustawowe wymogi do zatrudnienia na umowę o pracę. W takich warunkach z sekretarką może zostać zawarta umowa cywilnoprawna. Jeśli natomiast sekretarka będzie podlegała ww. poleceniom co do miejsca, czasu i sposobu realizacji zadań, to konieczne jest zawarcie umowy o pracę (art. 22 § 1 - § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). W orzecznictwie podkreśla się, że wynagrodzenie osób wykonujących zadania administracyjno-ekonomiczne np. w sekretariacie nie może być finansowane z dotacji samorządowej, ponieważ osoby te nie wykonują na rzecz uczniów zadań dotyczących dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły w rozumieniu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 17 (wyrok NSA z dnia 3 września 2014 r., II GSK 916/13; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 lutego 2018 r., III SA/Po 762/17; wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2018 r., I SA/Sz 235/18).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych