PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.11.2020SPRAWY KADROWE
Czy wpisy w dzienniku wystarczą do ewidencjonowania czasu pracy nauczyciela w szkole niepublicznej (szkoła podstawowa, liceum), w której nauczyciele zatrudniani są na podstawie Kodeksu Pracy? Czy według obowiązujących od stycznia 2019 r. nowych przepisów trzeba stworzyć dodatkową ewidencję godzin pracy? Jak traktować tzw. „okienka”?

Do nauczycieli zatrudnionych na umowy o pracę w niepublicznej szkole mają zastosowanie przepisy art. 149 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2369). Z przepisów tych wynika, że pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika indywidualną pełną ewidencję czasu pracy, która obejmuje wszystkie przepracowane godziny, a więc nie tylko zajęcia zrealizowane z uczniami, wpisywane do dzienników zajęć; ewidencja ta musi zawierać treści wymienione w § 6 pkt 1 ww. Rozporządzenia, dla prawidłowego ustalenia których niewystarczające jest prowadzenie dzienników zajęć. Tzw. okienka pomiędzy zajęciami są również czasem pracy, w czasie którego nauczyciel wykonuje inne zadania służbowe polecone przez pracodawcę, wynikające z zakresu obowiązków, w tym ze statutu danej szkoły (art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych