PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.01.2021SPRAWY KADROWE
Czy zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego od 1 stycznia) wymaga aneksowania umowy zatrudnienia w zakresie zmiany obowiązującej kwoty, czy następuję automatycznie na mocy ustawy i nie wymaga tworzenia aneksu?

Odpowiedź jest uzależniona od dotychczasowej treści umowy o pracę. Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320, umowa o pracę określa wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego może być różnie sformułowana, np. opisowo, poprzez wskazanie, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie „w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę” albo kwotowo – poprzez wskazanie konkretnej miesięcznej sumy (np. mogła zostać wymieniona w pytaniu w wysokości minimalnego wynagrodzenia, aktualnej w czasie zawarcia umowy o pracę). W pierwszym przypadku, na skutek podwyższenia przez prawodawcę minimalnego wynagrodzenia za pracę nie trzeba zmieniać umowy o pracę, ponieważ automatycznie zmiana stanu prawnego skutkuje obowiązkiem wypłacania wynagrodzenia zasadniczego w aktualnej wysokości na poziomie płacy minimalnej; umowa nadal opisowo stanowi, że pracownikowi przysługuje minimalne wynagrodzenie za pracę. Natomiast wskazanie w umowie o pracę konkretnej kwoty (lub ewentualnie podanie kwoty wraz z opisem, że chodzi o minimalną płacę) wymaga już dokonania zmiany umowy o pracę (potocznie nazywanej aneksowaniem umowy), ponieważ z jej treści wynika, że wysokość wynagrodzenia obejmuje właśnie ściśle określoną sumę pieniężną (art. 29 § 4 KP). W sytuacji, gdy pracownik zgodnie z umową otrzymuje wynagrodzenie za pracę w kwocie poniżej obowiązującej minimalnej płacy, pracodawca ma obowiązek wypłacania wyrównania, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207), które nie jest wynagrodzeniem za świadczenie pracy. W tej drugiej sytuacji należałoby zmodyfikować treść umowy o pracę – co najmniej pracodawca musiałby złożyć oświadczenie woli o podniesieniu wysokości wynagrodzenia, a najbardziej prawidłowe byłoby złożenie oświadczeń przez pracownika i pracodawcę w zakresie nowej kwoty wynagrodzenia lub zastosowania ww. opisowej formuły.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych