PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

31.05.2021SPRAWY KADROWE
Czy nauczyciel po ukończeniu studiów m.in licencjackich, na kierunku Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, może pełnić funkcję pedagoga szkolnego w niepublicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej o uprawieniach szkoły publicznej? Osoba ta ukończyła również Oligofrenopedagogikę. 

Do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego, oprócz posiadania przygotowania pedagogicznego, wymagane jest ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu magistra (w szkołach podstawowych co najmniej tytułu licencjata) na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub na innym kierunku i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie prowadzonych zajęć (§ 19 ust. 1 i 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z późn. zm.). Generalnie kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego dają studia wyższe lub podyplomowe z pedagogiki ogólnej, szkolnej lub opiekuńczo-wychowawczej. Najprawdopodobniej posiada je także nauczyciel po pedagogice opiekuńczej i resocjalizacyjnej, natomiast należałoby to ostatecznie stwierdzić poprzez porównanie zadań pedagoga szkolnego, które określa statut danej niepublicznej szkoły (art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) z zajęciami, które nauczyciel zrealizował na studiach, ponieważ kwalifikacje pedagoga szkolnego muszą odpowiadać prowadzonym zajęciom. Ukończenie oligofrenopedagogiki nie daje kwalifikacji pedagoga szkolnego w szkole ogólnodostępnej.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych