PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.08.2021SPRAWY KADROWE
Nauczyciel pracuje w dwóch placówkach. W jednej szkole ma cały etat, natomiast w drugiej pól etatu. W której placówce powinien mieć naliczony dodatek za staż pracy? 

W niepublicznej placówce nauczycielom nie przysługuje z mocy prawa składnik wynagrodzenia o nazwie „dodatek stażowy”, a więc o ile przyznają go wewnętrzne regulacje danej placówki (statut, regulamin wynagradzania, itp.) to muszą również określać zasady wypłaty; należy je przeanalizować, aby stwierdzić, czy w przypadku równoległego zatrudnienia każdy czy tylko któryś z pracodawców wypłaca taki dodatek – art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm. Z pytania nie wynika, czy placówki niepubliczne przyjęły wewnętrzne zasady wypłaty dodatku analogiczne czy odmienne od tych obowiązujących w samorządowych placówkach, w których staż uprawniający do dodatku za wysługę lat wylicza się odrębnie, a więc w dodatkowym samorządowym miejscu pracy, gdy łącznie nauczyciel pracuje ponad etat, nie można uwzględnić zakończonych okresów zatrudnienia, które wziął pod uwagę pracodawca w podstawowym miejscu pracy – § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 4416 ze zm.). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych