PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.08.2021SPRAWY KADROWE
Czy fundacja, której jestem prezesem i która jest organem prowadzącym niepubliczne przedszkole musi zatrudnić dyrektora, czy może go powołać? Mam być dyrektorem i nauczycielem jednocześnie. Czy inny członek fundacji zatrudnia mnie jako dyrektora i nauczyciela, czy jako dyrektora powołuje, a jako nauczyciela zatrudnia? Gdzie w tym przypadku jest konieczny stosunek pracy? 

Fundacja jest osobą prawną, a więc podmiotem prawa odrębnym od prezesa będącego osobą fizyczną – art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2167). Wymieniony w statucie konkretnej fundacji organ lub osoba reprezentująca fundację w imieniu fundacji nawiązuje z osobą fizyczną stosunek prawny, w ramach którego dana osoba będzie nauczycielem i dyrektorem – art. 5 ust. 1 UoF. Ponieważ treść statutu fundacji jest nieznana, niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi, jaki organ lub osoba jest upoważniona do podjęcia działań. Jeżeli zadania te będą wykonywane przez dyrektora i nauczyciela w warunkach typowych dla stosunku pracy, fundacja ma obowiązek zawarcia z osobą fizyczną (będącą jednocześnie prezesem fundacji) umowy o pracę na obu stanowiskach, która ponadto jest obowiązkowa, gdy wymiar zajęć nauczyciela z uczniami przekracza 4 godziny tygodniowo – art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm., art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. Z kolei, gdy zadania te nie będą wykonywane w warunkach zatrudnienia pracowniczego, w tym nauczyciel będzie prowadził nie więcej niż 4 godziny zajęć, fundacja (reprezentowana przez organ lub osobę wymienioną w jej statucie) może zawzreć z osobą fizyczną umowę cywilnoprawną, dotyczącą wykonywania zadań dyrektora i nauczyciela – art. 10a ust. 2 KN, art. 750 w zw. z art. 734 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740). Jeśli zadania na poszczególnych stanowiskach będą wykonywane w odmiennych warunkach, możliwe jest zawarcie dwóch różnych umów: o pracę i cywilnoprawnej. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych