PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.08.2021SPRAWY KADROWE
Nauczyciel jest zatrudniony w przedszkolu niepublicznym w wymiarze 20/40 od 01.04.2021 roku, w tym: 10/40 na stanowisku logopedy i 10/40 na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Czy nauczyciel ten może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego? 

Zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., przepisy o awansie zawodowym (art. 9a – 9h i art. 22 ust. 3 i 4 KN) stosuje się do nauczycieli zatrudnionych co najmniej na pół etatu u jednego lub wszystkich pracodawców publicznych lub niepublicznych. Według art. 3 pkt 3 KN, stażem stanowiącym obowiązkowy element awansu, jest okres zatrudnienia nauczyciela w jednostkach oświatowych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a KN. Nauczyciel zatrudniony u jednego pracodawcy na dwóch stanowiskach pedagogicznych w łącznym wymiarze ½ etatu pedagogicznego (10/40 na stanowisku logopedy i 10/40 na stanowisku nauczyciela wspomagającego) może realizować staż na wyższy stopień awansu zawodowego, ponieważ najniższy wymiar, który do tego uprawnia to pół etatu (20/40). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych